Những thông tin về bảo hiểm hưu trí năm 2016

Luật BHXH số 58/2014/QH13 sửa đổi năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, đến nhiều điểm mới thay thế theo hướng có lợi hơn cho người lao động. Tuy nhiên, các nội dung như trường hợp hưởng, tỷ lệ hưởng lương hưu, thời gian tham gia… được quy định chặt chẽ hơn, sẽ chính là
Read More